Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium

6060 Tiszakécske, Templom tér 3. +36 76 441 052 realisgimi@realisgimi.hu

EFOP-3.3.7-17-2017-00045

Kedvezményezett neve:  Tiszakécskei Református Egyházközség
Projekt címe:  Informális és nem formális tudás fejlesztése a Tiszakécskei Református Általános Iskolában és Gimnáziumban
Projekt azonosítószám: EFOP-3.3.7-17-2017-00045
Támogatás összege: bruttó 74 277 067  Ft
Támogatás mértéke: 100%
A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2017.11.01
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.11.01

Képző intézmény TESZA Best Practice Kft.
Képzés neve Perszonális produktivitás-fejlesztés– egyéni hatékonyság növelése: az asszertívV kommunikáció, gesztikuláció, illemtan, hatékony tárgyalás (40 óra)
Engedélyszáma E-001727/2018/D058
Képzési csoport belső azonosítója TESZA/2018/D058/181011
Képzés helyszíne Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium
6060 Tiszakécske, Templom tér 2
Képzés szerződött óraszáma 40 óra (elmélet: 9 óra gyakorlat: 31 óra)

Célunk, hogy a fejlesztés kedvező hatásait hosszú távon is fenntarthatóvá tegyük. Reményeink szerint a projekt megvalósítása után egyértelműen megmutatkozik majd, hogy melyik megvalósított tevékenység segítségével sikerült a legjelentősebb változást elérnünk a célcsoportot illetően, illetve felmérhető lesz, hogy milyen további programok vonatkozásában mutatkozik igény a lakosság és az oktatási-nevelési intézmények részéről.

A projekt hosszú távú eredményei közé sorolhatók a kulturális programok közvetett hatásai, azaz a résztvevő gyermekek kompetenciáinak, készségeinek és képességeinek fejlődése. A megvalósuló programok eredményeként olyan tanórán kívüli tevékenységek valósulhatnak meg, melyek az intézmények által kínált alapszolgáltatásokat kiegészítve hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek személyre fejlesztési lehetőségeket kapjanak. Ezek várhatóan hozzájárulnak a gyermekek szociokulturális hátrányainak csökkentéséhez, a személyiségfejlődési folyamatok előmozdításához. A projekt megvalósításával a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű is gyermekek lehetőséget kapnak képességeik kibontakoztatására és fejlesztésére valamint beilleszkedési nehézségeik leküzdésére illetve nagyobb figyelem fordítható a sajátos nevelési igényű és magatartási- vagy beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekekre is. A projekt megavalósulása a települések közösségi életére is hatást gyakorol. A megvalósítás eredményeként a térségben élők kulturális ellátottsága javul, ezáltal lehetőségeik is kibővülnek. A fejlett szociokulturális ellátásban részesülő, műveltebb társadalom tagjai eredendően nagyobb esélyekkel és jobb lehetőségekkel indulnak a továbbtanulás, pályaválasztás, majd a munkahelyszerzés és –megtartás területén. Célunk, hogy ezeket a lehetőségeket minél több gyermek számára biztosíthassuk, ezáltal fejlesztve a településen és környezetében élő gyermekek életminőségét.

A pályázat célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetenciaés készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése. A konstrukció konkrét célja olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek: – eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt; – megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot. Jelen felhívás részcéljai – a fenti stratégiai célkitűzések elérése érdekében: Azon köznevelési intézmények számának növelése, – akik a projektmódszert rendszeresen, a részt vevő tanulók arányát tekintve átfogóan alkalmazzák; 7 – akik informális tanulás, pl. szervezett közös játék, vetélkedők keretében rendszeresen alkalmaznak élménypedagógiai módszereket a kreatív készségek és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére; – akik saját adottságaiknak, erősségeiknek figyelembevételével, átfogó, tematikus, jellemzően informális és nem formális tanulási programokat dolgoznak ki és vezetnek be; A felhívás célcsoportja:  A köznevelési intézmények (általános iskolák és gimnáziumok) pedagógusai, diákjai és szüleik